Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựngchương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực biển và hải đảo; đất đai; đo đạc và bản đồ

TNMT.2019.10.01
1387 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo

1. Xác lập được cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực Biển và Hải đảo; Đất đai; Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý;
2. Dự thảo được chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực Biển và Hải đảo; Đất đai; Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý.

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan trên thế giới và trong nước về xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực biển và hải đảo; đất đai; đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Nội dung 2: Điều tra khảo sát, phân tích thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh biển và hải đảo; đất đai; đo đạc và bản đồ

Nội dung 3. Xây dựng báo cáo về cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ các lĩnh vực biển và hải đảo; đo đạc và bản đồ

Nội dung 4. Xây dựng chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho lĩnh vực biển và hải đảo; đất đai; đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

1. Báo cáo về cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực Biển và Hải đảo; Đất đai; Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý;
2. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ lĩnh vực Đất đai;
3. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ lĩnh vực Biển và Hải đảo;
4. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý;
5. Khóa đào tạo về chương trình Biển và Hải đảo; 
6. Khóa đào tạo về chương trình Đất đai;
7. Khóa đào tạo về chương trình Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý.

01/03/2020
30 (tháng)
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Nguyễn Thị Vân Anh
ThS. Nguyễn Thị Đông Hà; TS. Nguyễn Đức Toàn; TS. Nguyễn Bình Minh; TS. Phùng Văn Hảo; TS.Trần Xuân Miễn; ThS. Phạm Văn Hiệp; Ths. Nguyễn Thị Huynh; CN. Nguyễn Thị Hồng Minh ; CN. Tạ Thị Huyền Trang