Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn của nội dung, ký hiệu bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất theo lãnh thổ hành chính các cấp cả nước, tỉnh, huyện, xã phục vụ công tác quản lý đất và nhu cầu sử dụng của các ngành, các cấp chính quyền địa phương

TNMT.2002.01.39
0 (triệu đồng)
Đất đai

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn về nội dung, ký hiệu bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất cho các cấp lãnh thổ hành chính: xã, huyện,tỉnh, và cả nước. 2. Xây dựng tập kí hiệu bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất ( in trên giấy và ký hiệu số) cho các cấp lãnh thổ hành chính: xã.huyện,tỉnh và cả nước.

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan thực hiện quá trình xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất và thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất các cấp lãnh thổ hành chính: xã,huyện, tỉnh và cả nước từ trước đến nay. Nội dung 2: Đánh giá thực trạng nội dung và tập ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất hiện nay. Nội dung 3: Nghiên cứu mối quan hệ giữa các bộ chỉ tiêu thống kê đất với nội dung của bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất các cấp lãnh thổ hành chính Nội dung 4: Nghiên cứu cơ sở khoa học của nội dung và ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất các cấp lãnh thổ hành chính Nội dung 5: Đề xuất nội dung và bộ ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

- Nghiên cứu tổng quan thực hiện quá trình xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất các cấp lãnh thổ hành chính: xã, huyện, tỉnh và cả nước từ trước đến nay. - Đánh giá thực trạng nội dung và tập ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất hiện nay. - Nghiên cứu mối quan hệ giữa các bộ chỉ tiêu thống kê đất với nội dung của bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất các cấp lãnh thổ hành chính. - Nghiên cứu cơ sở khoa học của nội dung và ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất các cấp lãnh thổ hành chính. - Đề xuất nội dung và bộ ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

01/01/2002
0 (tháng)
Cấp Bộ
TS. Võ Tử Can
KS. Phạm Tiến Lợi ThS. Chu An KS. Phùng Vĩ Thu KS. Đào Công Hoà KS. Nguyễn Thị Song KS. Phạm Đăng Khoa KS. Nguyễn Văn Hậu KS. Trịnh Quốc Huy KS. Nguyễn Tiến Cường KS. Nguyễn Thành Tân