Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn nhằm đề xuất và thử nghiệm bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên tại Việt Nam

TNMT.2023.01.06
1600 (triệu đồng)
Môi trường

1. Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về yêu cầu năng lực quản lý và hiệu quả quản lý di sản thiên nhiên của các nước trên thế giới;

2. Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý di sản thiên nhiên phù hợp với điều kiện Việt Nam và các tiêu chí về năng lực quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên;

3. Đề xuất được các giải pháp tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ môi trường của các ban quản lý và cơ chế thực hiện đánh giá hiệu quả quản lý di sản thiên nhiên

1. Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn về yêu cầu năng lực và hiệu quả quản lý di sản thiên nhiên của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam;

2. Báo cáo cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phương pháp xây dựng tiêu chí về năng lực và xác định chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý di sản thiên nhiên;

3. Bộ tiêu chí về năng lực quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên của Việt Nam;

4. Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý các di sản thiên nhiên phù hợp với điều kiện Việt Nam;

5. Báo cáo thử nghiệm về việc áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý khu di sản thiên nhiên cho 1 địa điểm cụ thể;

6. Dự thảo Hướng dẫn  áp dụng bộ tiêu chí  đánh giá hiệu quả quản lý di sản thiên nhiên của Việt Nam;

7. Báo cáo đề xuất giải pháp tăng cường năng lực của các ban quản lý và cơ chế thực hiện đánh giá hiệu quả quản lý di sản thiên nhiên ở Việt Nam;

8. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

9. 02 bài báo khoa học.

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ