Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất sau khai thác khoáng sản

TNMT.2024.01.02
1900 (triệu đồng)
Đất đai

Đề xuất được giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khai thác khoáng sản.

 

 

1.  Báo cáo cơ sở khoa học quản lý, sử dụng đất sau khai thác khoáng sản;

2.  Báo cáo điều tra, khảo sát thực tiễn, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất sau khai thác khoáng sản (Titan, bauxit, than);

3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khai thác khoáng sản.

4. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt.

5. 01 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

6. Đào tạo 01 Thạc sĩ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ