Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp định giá một số loại đất sản xuất nông nghiệp.

CS.2002-2009.01.11
148 (triệu đồng)
Đất đai
Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp luận để tiến hành định giá một số loại đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.
Nội dung 1: Tổng quan các vấn đề về kinh tế đất và định giá đất; Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới về định giá đất; Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác định giá đất ở một số địa phương. Nội dung 4: Nghiên cứu, đề xuất phương pháp định giá một số loại đất sản xuất nông nghiệp. Nội dung 5: Nghiên cứu đề xuất quy trình định giá một số loại đất sản xuất nông nghiệp.
01/01/2002
12 (tháng)
Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai
Cấp Cơ sở
KS. Nguyễn Đăng Thiết
ThS. Đào Trung Chính ThS. Đỗ Đức Đôi ThS. Cao Tiến Nam ThS. Nguyễn Đắc Nhẫn KS. Lưu Văn Thịnh