Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cập nhật các phương pháp tiên tiến ứng dụng trong quan trắc, dự báo chất lượng môi trường và đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong thành phần môi trường đến sức khỏe con người

TNMT.2021.01.22
1500 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

Xác lập được các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến trong quan trắc, dự báo chất lượng môi trường và đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong môi trường đến sức khỏe con người phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam
 

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
2. Báo cáo tổng quan về các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến trong quan trắc, dự báo chất lượng môi trường trên thế giới.
3. Báo cáo tổng quan về cơ chế tác động và phương pháp đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong thành phần môi trường đến sức khỏe con người.
4. Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật các phương pháp quan trắc, dự báo chất lượng môi trường (đất, nước, không khí, đa dạng sinh học) và đề xuất ứng dụng.
5. 02 hội thảo/tọa đàm khoa học.
6. 01 bài báo khoa học tại các Tạp chí chuyên ngành.
7. Hỗ trợ đào tạo 1 học viên cao học.
 

01/07/2021
18 (tháng)
Cấp Bộ