Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cập nhật các phương pháp tiên tiến ứng dụng trong quan trắc, dự báo chất lượng môi trường và đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong thành phần môi trường đến sức khỏe con người

TNMT.2021.01.22
1544 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

Mục tiêu tổng quát:

Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn để cập nhật các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến trong quan trắc, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường và đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong môi trường đến sức khỏe con người phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thế:

- Hệ thống được các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến trong quan trắc, cảnh báo, dự báo một số thành phần môi trường (nước mặt, không khí, đất, trầm tích), nguồn thải (nước thải, khí thải) và các phương pháp đánh giá tác động của một số chất ô nhiễm trong môi trường đến sức khỏe con người đã được áp dụng trong và ngoài nước.

- Xây dựng một số dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về các phương pháp quan trắc, dự báo chất lượng môi trường (nước mặt, không khí, đất, trầm tích), nguồn thải (nước thải, khí thải) và tài liệu phục vụ giảng dạy đại học, sau đại học.

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và lập dự toán chi tiết

Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học về các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến trong quan trắc, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường và đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong thành phần môi trường đến sức khỏe con người hiện đang áp dụng trên thế giới

Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở thực tiễn cập nhật các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến trong quan trắc, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường và đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong thành phần môi trường đến sức khỏe con người

Nội dung 4: Đề xuất giải pháp cập nhật một số kỹ thuật, phương pháp trong quan trắc, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường và đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong môi trường đến sức khỏe con người phù hợp với điều kiện Việt Nam

Nội dung 5: Xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật một số kỹ thuật quan trắc mới; tài liệu hướng dẫn về phương pháp tiên tiến trong quan trắc, dự báo chất lượng môi trường phục vụ giảng dạy đại học và sau đại học và đề xuất ứng dụng

Nội dung 6: Hội thảo đánh giá các sản phẩm của đề tài

Nội dung 7: Tổng kết, đánh giá

01/07/2021
18 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cấp Bộ
TS. Trịnh Thị Thủy; PGS.TS. Phạm Tiến Thành; TS. Thái Thị Thanh Minh; TS. Lê Thu Thủy; TS. Bùi Thị Thư; ThS. Đỗ Thị Hiền; TS. Trịnh Thị Thắm; TS. Trần Hậu Vượng; TS. Trần Vĩnh Thiện