Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của vấn đề du canh, du cư và đề xuất phương án bố trí sử dụng đất phục vụ công tác định canh, định cư trên địa bàn cấp huyện vùng miền núi phía bắc

TNMT.2001.01.93
295 (triệu đồng)
Đất đai
Xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của việc bố trí sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất phục vụ công tác định canh định cư (ĐCĐC) trên địa bàn cấp huyện vùng Miền núi phía Bắc (MNPB) nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác ĐCĐC trong thời gian tới; đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số cần vận động ĐCĐC ở vùng MNPB.
Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về vấn đề du canh du cư (DCDC) và ĐCĐC. Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của vấn đề DCDC nhằm đề xuất phương án bố trí sử dụng đất phục vụ công tác ĐCĐC vùng MNPB. Nội dung 3: Đề xuất đề án quản lý, sử dụng đất phục vụ công tác ĐCĐC trên địa bàn cấp huyện vùng MNPB. Nội dung 4: Đề xuất một số nội dung có liên quan đến phương pháp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phục vụ công tác ĐCĐC nhằm ổn định và nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vùng MNPB
1. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc bố trí đất đai trong phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phục vụ công tác định canh, định cư ở khu vực miền núi phía Bắc 2. Là tài liệu để tham khảo, nghiên cứu về các lĩnh vực có liên quan đến an ninh lương thực vùng Đông Bắc và các tỉnh trong vùng.
01/01/2002
24 (tháng)
Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai
Cấp Bộ
KS. Nguyễn Văn Trực