Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để tích hợp mô hình kinh tế tuần hoàn trong các hoạt động thiết kế hệ thống xử lý chất thải rắn

TNMT.2021.01.23
1500 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1. Hệ thống hoá các nguồn rác thải rắn và thực trạng về công nghệ xử lý ứng dụng tại Việt Nam.
2. Xây dựng những nguyên tắc cơ bản về cân bằng năng lượng và cân bằng vật chất trong thiết kế công nghệ xử lí rác thải rắn dựa trên những nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn.
3. Xác lập phương pháp phân tích và kỹ thuật triển khai đối với việc áp dụng nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong thiết kế hệ thống xử lí chất thải rắn tại Việt nam.
 

1. Báo cáo thực trạng và dự báo về nguồn và công nghệ xử lí rác thải rắn tại Việt nam.
2. Báo cáo thực trạng và cơ sở dữ liệu về mô hình kinh tế tuần hoàn tiêu biểu của một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực xử lí chất thải rắn.
3. Phương pháp phân tích, kỹ thuật triển khai thiết kế xử lí chất thải rắn tại Việt nam trên cơ sở áp dụng các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn.
4. 01 đề xuất mô hình tính toán thiết kế xử lí rác thải rắn áp dụng cho lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa dựa trên nguyên tắc kinh tế tuần hoàn.
5. 03 Hội thảo/tọa đàm khoa học.
6. 01 bài báo Khoa học đăng trên tạp chí chuyêng ngành.
7. Hỗ trợ đào tạo 1 thạc sĩ
 

01/07/2021
18 (tháng)
Cấp Bộ