Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng quy phạm phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ bauxit Việt Nam

TNMT.2003-2006.03.05
0 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, biên soạn dự thảo quy phạm phân cấp trữ lượng, tài nguyên các mỏ bauxit Việt Nam;
Nội dung 1: Thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp các tài liệu trong và ngoài nước có liên quan tới phân cấp trữ lượng, tài nguyên khoáng sản rắn nói chung và bauxit nói riêng; các tài liệu về kết quả khảo sát tìm kiếm, thăm dò, khai thác và sử dụng bauxit ở Việt Nam để nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc biên soạn quy phạm; Nội dung 2: Thu thập tài liệu về các quy phạm phân cấp trữ lượng, tài nguyên khoáng sản rắn và các quy phạm phân cấp trữ lượng khoáng sản bauxit trong nước và ngoài nước; Nội dung 3: Thu thập các tài liệu khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản bauxit ở Việt Nam; đặc biệt quan tâm tới loại bauxit phong hoá laterit; Nội dung 4: Nghiên cứu xác lập mối tương quan hàm lượng các thành phần: AL2O3, SiO2 và Fe2O3 giữa quặng nguyên khai và tinh quặng sau khi tuyển rửa; phân tích và đánh giá các yếu tố chủ yếu có liên quan; Nội dung 5: Xây dựng các tiêu chuẩn phân chia nhóm mỏ thăm dò đối với các mỏ bauxit; Nội dung 6: Xác lập hệ thống phân cấp trữ lượng, tài nguyên các mỏ bauxit phù hợp với quy định phân cấp trữ lượng, tài nguyên khoáng sản rắn mới; Nội dung 7: Xác định các điều kiện cần và đủ để xếp trữ lượng, tài nguyên các mỏ bauxit vào các cấp bậc khác nhau; Nội dung 8: Xác lập hệ thống, phương pháp thăm dò và đề xuất các yêu cầu về mức độ thăm dò các mỏ bauxit phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đưa mỏ vào khai thác; Nội dung 9: Nghiên cứu xác lập các nguyên tắc và điều kiện chuyển đổi trữ lượng theo bảng phân cấp trước đây sang bảng phân cấp mới. Tiến hành chuyển đổi thí điểm 2 mỏ cụ thể (dự kiến mỏ bauxit Tân Rai- Bảo Lâm - Lâm Đồng và mỏ Táp Ná, tỉnh Cao Bằng)
01/01/2003
0 (tháng)
Cấp Bộ
Nguyễn Đức Hạo
GS.TS. Đồng Văn Nhì PGS.TS. Phạm Văn Trường TS. Doãn Huy Cẩm KS. Nguyễn Hồng Hải