Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng quy phạm sử dụng phân cấp trữ lượng, tài nguyên than khoáng Việt Nam

TNMT.2003-2006.03.06
0 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Đánh giá hiện trạng sử dụng "Quy phạm về yêu cầu nghiên cứu, mức độ tìm kiếm, thăm dò và phân cấp trữ lượng các mỏ than" ban hành năm 1975 và nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng Quy phạm sử dụng phân cấp trữ lượng, tài nguyên than Việt Nam.
Đánh giá hiện trạng sử dụng "Quy phạm về yêu cầu nghiên cứu, mức độ tìm kiếm, thăm dò và phân cấp trữ lượng các mỏ than" ban hành năm 1975 và nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng Quy phạm sử dụng phân cấp trữ lượng, tài nguyên than Việt Nam.
01/01/2003
0 (tháng)
Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia
Cấp Bộ
TS. Nguyễn Mai Quân
TS. Dương Hồng Phi KS. Lê Đỗ Bình PGS.TS. Nguyễn Phương KS. Nguyễn Trọng Khiêm KS. Bùi Hoàng Kỷ