Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu

TNMT.2022.01.44
1800 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1. Xác định tác động của biến đổi khí hậu đến doanh nghiệp và hiện trạng ứng phó với biến đổi khí hậu của doanh nghiệp

2. Đánh giá sự thiếu hụt và nhu cầu về cơ chế, chính sách trong việc thúc đẩy doanh nghiệp  ứng phó với biến đổi khí hậu

3. Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy thúc đẩy doanh nghiệp  ứng phó với biến đổi khí hậu

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy doanh nghiệp tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

Nội dung 2: Tổng quan hệ thống cơ chế, chính sách liên quan đến thúc đẩy doanh nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Nội dung 3: Nghiên cứu xác định tác động của BĐKH đến doanh nghiệp và hiện trạng ứng phó với biến đổi khí hậu của doanh nghiệp 

Nội dung 4: Phân tích, đánh giá sự thiếu hụt và nhu cầu về cơ chế, chính sách trong việc  thúc đẩy doanh nghiệp tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Nội dung 5: Đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Nội dung 6: Đề xuất nội dung dự thảo Đề án cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu

01/01/2022
24 (tháng)
Trung tâm ứng dụng biến đổi khí hậu
ThS. Nguyễn Hữu Tài
ThS. Nguyễn Đặng Huy Anh, TS. Nguyễn Hùng Minh; ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh; TS. Nguyễn Sỹ Linh; TS. Trần Thị Thanh Nga; ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc; ThS. Nguyễn Thị Dung; ThS. Nguyễn Tự Nam; CN. Tăng Thị Thu Hương