Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất phương pháp tính GDP xanh loại 2 phù hợp với điều kiện Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho một địa phương (cấp tỉnh).

TNMT.2024.01.06
1800 (triệu đồng)
Biến đổi khí hậu

1. Cung cấp cơ sở khoa học để đề xuất phương pháp tính GDP xanh loại 2 phù hợp ở Việt Nam.
2. Áp dụng tính toán thí điểm cho 1 địa phương.

1. Báo cáo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về phương pháp tính GDP xanh của các quốc gia đã thực hiện trên thế giới.

2. Báo cáo đề xuất lựa chọn phương pháp tính GDP xanh loại 2 phù hợp điều kiện Việt Nam.

3. Báo cáo tính GDP xanh loại 2, áp dụng thí điểm tại một địa phương (cấp tỉnh).

4. 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành

5. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ;

6. Báo cáo tổng kết đề tài

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ