Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất xây dựng chính sách hợp tác công tư (PPP) trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường

TNMT.2024.01.07
2000 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xây dựng chính sách hợp tác công tư trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) ở đô thị và nông thôn;
2. Đa dạng hóa nguồn tài chính và thúc đẩy sự tham gia của thành phần kinh tế tư nhân trong xử lý CTRSH bảo đảm minh bạch hóa việc đấu thầu trong thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH

1. Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình hợp tác công tư trong xử lý CTRSH;
2. Báo cáo đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tư nhân và mô hình hợp tác công tư trong quản lý CTRSH tại Việt Nam;
3. Dự thảo quy trình quản lý CTRSH theo mô hình đối tác công tư phù hợp với điều kiện Việt Nam;
4. Mô hình hợp tác công tư, hướng dẫn thực hiện chính sách đầu tư tư nhân, nguồn vốn từ các tổ chức ngoài ngân sách cho thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH;
5. Kết quả áp dụng thử nghiệm mô hình hợp tác công tư trong thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH (đô thị và nông thôn);
6. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;
7. Sách chuyên khảo (có chỉ số xuất bản ISBN) về chính sách thu hút đầu tư tư nhân và mô hình hợp tác công tư trong quản lý CTRSH;
8. 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành
 

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ