Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất xây dựng hướng dẫn phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho lĩnh vực quản lý chất thải.

TNMT.2024.01.05
1700 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1. Cung cấp cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về phân bổ hạn ngạch phát thải khí kính.

2. Xây dựng hướng dẫn phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính

1. Báo cáo tổng quan cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính;

2. Dự thảo hướng dẫn phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính đối với lĩnh vực chất thải;

4. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

5. Báo cáo tổng kết đề tài;

01/01/2024
18 (tháng)
Cấp Bộ