Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn giảm phát thải nhựa đại dương trong nuôi trồng thủy sản trên biển từ hiệu quả sử dụng vật liệu HDPE bền vững

TNMT.2024.05.02
1800 (triệu đồng)
Môi trường

1. Đánh giá được tiềm năng giảm phát thải nhựa đại dương từ các mô hình nuôi trồng thủy sản trên biển khi sử dụng vật liệu HDPE bền vững.
2. Thử nghiệm và áp dụng được thực tế mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững giảm phát thải nhựa đại dương bằng vật liệu HDPE sản xuất được.
3. Đề xuất được các giải pháp quản lý môi trường, giảm phát thải nhựa, thay thế, tối ưu hóa vật liệu trong nuôi trồng thủy sản; biện pháp xử lý đối với vật liệu sau nuôi trồng thủy
sản
 

1. Báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng và phát thải vật liệu nhựa HDPE từ các mô hình nuôi trồng thủy sản trên biển;
2. Báo cáo đánh giá tiềm năng giảm phát thải nhựa đại dương từ các mô hình nuôi trồng thủy sản trên biển khi sử dụng vật liệu HDPE bền vững; vững.
2. Thử nghiệm và áp dụng được thực tế mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững giảm phát thải nhựa đại dương bằng vật liệu HDPE sản xuất được.
3. Đề xuất được các giải pháp quản lý môi trường, giảm phát thải nhựa, thay thế, tối ưu hóa vật liệu trong nuôi trồng thủy sản; biện pháp xử lý đối với vật liệu sau nuôi trồng thủy sản.

3. 01 Quy trình công nghệ tối ưu sản xuất vật liệu HDPE bền vững sử dụng trong môi trường biển;
4. Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm tính toán giảm phát thải nhựa thực tế cho 01 mô hình sử dụng vật liệu chế tạo được;
5. Báo cáo đề xuất các giải pháp quản lý môi trường, giảm phát thải nhựa, thay thế, tối ưu hóa vật liệu trong nuôi trồng thủy sản; biện pháp xử lý đối với vật liệu sau nuôi trồng thủy sản;
6. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;
7. 01 bài báo khoa học quốc tế đăng trên tạp chí thuộc hệ thống Scopus và 01 bài báo trong nước.
8. Tham gia đào tạo 01 Thạc sĩ
 

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ