Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn khoanh vùng bảo tồn các giá trị di sản địa chất.

NVTX.2020.03.14
817 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn tiêu chí khoanh vùng bảo tồn các giá trị di sản địa chất. 2. Nâng cao năng lực nghiên cứu về di sản địa chất và bảo tồn di sản địa chất. 3. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
Nội dung 1: Cập nhật, phân tích tài liệu, hệ thống hoá cơ sở lý luận công viên địa chất và bảo tồn di sản địa chất Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá môi trường tự nhiên, xã hội và các hoạt động kinh tế ảnh hưởng đến việc bảo tồn các giá trị di sản địa chất Nội dung 3: Cơ sở khoa học và thực tiễn khoanh vùng bảo tồn di sản địa chất Nội dung 4: Đánh giá nâng cao năng lực nghiên cứu về di sản địa chất và công viên địa chất. Nội dung 5: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN 2020. Nội dung 6: Viết bài báo: Một số tiêu chí khoanh vùng bảo tồn các giá trị di sản địa chất.
04/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Đỗ Thị Yến Ngọc
Đỗ Thị Yến Ngọc Ngô Thị Thúy Hường Nguyễn Xuân Nam Cao Thị Hường; Đinh Văn Huy Nguyễn Thị Thanh Thảo Dương Thị Thanh Tâm Hoàng Xuân Đức Phạm Thị Thúy Nguyễn Đình Tuấn Lê Anh Phương Phạm Văn Hải Lê Thị Huyền