Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung, phương pháp thống kê đất đai phục vụ thống kê đất hàng năm, kiểm kê đất định kỳ 5 năm.

2004.01.60
0 (triệu đồng)
Đất đai
Nghiên cứu hoàn thiện nội dung và phương pháp thống kê đất đai phù hợp với điều kiện hiện nay.
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học của công tác thống kê đất đai. Nội dung 2: Thực trạng về công tác thống kê đất đai ở Việt Nam. Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất nội dung, phương pháp thống kê đất đai phù hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam. Nội dung 4: Một số giải pháp công nghệ phục vụ công tác thống kê đất đai.
Đề tài đã thực hiện một số nghiên cứu bao gồm: - Nghiên cứu cơ sở khoa học của công tác thống kê đất đai. - Thực trạng về công tác thống kê đất đai ở Việt Nam. - Nghiên cứu đề xuất nội dung, phương pháp thống kê đất đai phù hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam. - Một số giải pháp công nghệ phục vụ công tác thống kê đất đai.
01/01/2004
24 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp Bộ
Lê Thị Thanh Xuân
ThS. Đỗ Đức Đôi; KS. Bạch Gia Tế; KS. Trần Hùng Phi; KS. Nguyễn Thị Tầm; KS. Lê Duy Lương; KS. Trần Kiên Dũng; KS. Nguyễn Thu Hương; ThS. Cao Tiến Nam; KS. Đào Xuân Bái