Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về cách thức, phương pháp, cách thiết lập mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết chất lượng môi trường đất tại hiện trường.

TNMT.2023.01.03
1800 (triệu đồng)
Môi trường

1. Cung cấp cơ sở lý luận, nội hàm về cách thức, phương pháp, mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết chất lượng môi trường đất tại hiện trường;

2. Đề xuất dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về cách thức, phương pháp, mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết chất lượng môi trường đất tại hiện trường.

1. Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về cách thức, phương pháp, cách thiết lập mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết để đánh giá chất lượng môi trường đất tại các khu vực ô nhiễm môi trường đất;

2. Báo cáo đề xuất dẫn kỹ thuật về cách thức, phương pháp, mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết chất lượng môi trường đất tại hiện trường;

3. Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về cách thức, phương pháp, mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết chất lượng môi trường đất tại hiện trường;

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

5. 02 bài báo khoa học

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ