Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc xây dựng mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng ở nông thôn hiện nay

NVTX.2021.04.04
745 (triệu đồng)
Môi trường

1. Tổng hợp được các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng ở nông thôn hiện nay.
2.  Đề xuất triển khai mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả ở nông thôn Việt Nam.Tổng quan và sự cần thiế
 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về cộng đồng và mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng.

Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về cộng đồng và mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng.
Nội dung 3: Nghiên cứu thực trạng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường của cộng đồng
Nội dung 4: Phân tích, đánh giá các mô hình bảo vệ môi trường phổ biến ở nông thôn hiện nay
Nội dung 5: Nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả cho nông thôn
 

 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học môi trường
TXTCN
Nguyễn Kim Hoàn
Nguyễn Thị Quỳnh Hương; Lê Thanh Nga; Nguyễn Thị Thu Thảo; Hoàng Tố Phương; Nguyễn Hữu Hiếu