Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng Lidar để dự báo phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao. Áp dụng thí điểm cho khu vực điển hình tại thành phố Hà Nội

TNMT.2023.02.29
1700 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1. Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng đến sự phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao.

2. Xây dựng Quy định kỹ thuật sử dụng Lidar phục vụ dự báo phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao;

3.Ứng dụng được mô hình dự báo phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao.

4. Áp dụng thí điểm cho khu vực tại thành phố Hà Nội.

1. Báo cáo đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng đến sự phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao;

2. Bộ Mô hình dự báo phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao;

3. Dự thảo Quy định kỹ thuật sử dụng Lidar phục vụ dự báo phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao;

4. Báo cáo kết quả áp dụng cho khu vực điển hình tại thành cho khu vực tại thành phố Hà Nội;

5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

6. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo trong nước.

7. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ.

01/01/2023
24 (tháng)
Viện Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu và Phát triển bền vững
Cấp Bộ