Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định chi phí dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo các loại hình công nghệ đốt thu hồi năng lượng

TNMT.2024.01.08
1800 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn về công nghệ đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng và chi phí xử lý của từng loại công nghệ đốt chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam.
2. Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật theo các loại hình công nghệ đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng hiện có ở Việt Nam
 

1. Báo cáo đánh giá thực trạng công nghệ đốt chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam và chi phí xử lý hiện tại đang áp dụng đối với từng loại công nghệ đốt ở các địa phương;
2. Dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật cho một số loại hình công nghệ đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng hiện có ở Việt Nam;
3. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;
4. 02 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành; 5. Hỗ trợ đào tạo 01 học viên cao học trong lĩnh vực quản lý/kỹ thuật môi trường.
 

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ