Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng dự báo chiến lược sử dụng tài nguyên đất đai, thử nghiệm kết quả nghiên cứu ở vùng tây nguyên.

2004.01.67
0 (triệu đồng)
Đất đai
1. Xây dựng cơ sở phương pháp luận và những căn cứ khoa học lập các dự báo sử dụng tài nguyên đất đai. 2. Xác định khả năng ứng dụng trong thực tiễn xây dựng chiến lược sử dụng tài nguyên đất đai đáp ứng yêu cầu của định hướng phát triển kinh tế xã - hội trong các thời kỳ khác nhau ở phạm vi cấp vùng và cả nước.
Nội dung 1: Hệ thống hoá phương pháp luận dự báo trên sơ sở nghiên cứu tổng quan những vấn đề cơ bản về dự báo phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nội dung 2: Nghiên cứu tài nguyên đất đai như đối tượng của dự báo trong lĩnh vực sử dụng đất đai. Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp luận xây dựng dự báo chiến lược sử dụng tài nguyên đất đai. Nội dung 4: Nghiên cứu ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng các phương pháp trong lĩnh vực dự báo sử dụng đất. Nội dung 5: Thử nghiệm dự báo sử dụng tài nguyên đất đai vùng Tây Nguyên.
Đề tài đã thực hiện các nội dung sau: - Hệ thống hoá phương pháp luận dự báo trên sơ sở nghiên cứu tổng quan những vấn đề cơ bản về dự báo phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội. - Nghiên cứu tài nguyên đất đai như đối tượng của dự báo trong lĩnh vực sử dụng đất đai. - Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp luận xây dựng dự báo chiến lược sử dụng tài nguyên đất đai. - Nghiên cứu ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng các phương pháp trong lĩnh vực dự báo sử dụng đất. - Thử nghiệm dự báo sử dụng tài nguyên đất đai vùng Tây Nguyên.
01/01/2004
24 (tháng)
Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai
Cấp Bộ
Võ Tử Can
TS. Đỗ Nguyên Hải; TS. Đặng Phúc; KS. Nguyễn Tiến Cường; KS. Trịnh Quốc Huy; KS. Nguyễn Thị Song Hiền; KS. Dương Văn Duy; KS. Dương Xuân Hiện