Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn kỹ thuật áp dụng chính sách chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân thông qua bao bì chứa

TNMT.2024.05.07
2000 (triệu đồng)
Môi trường

1. Đánh giá được thực trạng và cơ chế thu phí thu gom, vận chuyển và cơ chế chi trả giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại môt số vùng miền, địa phương trên phạm vi toàn quốc và quốc tế.
2. Xây dựng được phương pháp tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân thông qua bao bì chứa theo yêu cầu của Luật BVMT 2020 và mô hình thử nghiệm tại 1 khu vực đô thị và nông thôn
 

1. Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn về chi trả dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
2. Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về phương pháp tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân thông qua bao bì chứa;
3. Báo cáo hướng dẫn phương pháp tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân thông qua bao bì chứa;
4. Báo cáo kết quả thử nghiệm thí điểm mô hình chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển theo phân loại tại nguồn và xử lý chất thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân thông qua bao bì chứa tại khu vực đô thị và nông thôn Việt Nam

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ