Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mô hình quản lý và tái sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn sau khi đóng bãi bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường

TNMT.2024.05.05
1800 (triệu đồng)
Môi trường

1. Đánh giá được thực trạng vận hành, nhu cầu tái sử dụng các bãi chôn lấp chất thải rắn sau khi đóng bãi tại một số địa phương.
2. Xây dựng được dự thảo hướng dẫn quy trình kỹ thuật đóng bãi chôn lấp chất thải rắn bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.
3. Đề xuất được mô hình sử dụng bãi chôn lấp sau khi đóng bãi
 

1. Báo cáo đánh giá thực trạng và các mô hình tái sử dụng các bãi chôn lấp chất thải rắn sau khi đóng bãi tại một số địa phương;
2. Dự thảo hướng dẫn quy trình kỹ thuật đóng bãi chôn lấp;
3. Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật phục hồi môi trường và tái sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn sau khi đóng bãi;
4. Một số mô hình sử dụng bãi chôn lấp sau khi đóng bãi và các yêu cầu về chất lượng môi trường, kỹ thuật kèm theo;
5. 01 bãi chôn lấp chất thải rắn sau đóng bãi được tái sử dụng hiệu quả cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, môi trường; 

6. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;
7. 02 bài báo công bố trên tạp chí/hội thảo uy tín trong nước hoặc nước ngoài;
8. Đào tạo 01 Thạc sĩ hoặc hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh
 

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ