Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng

TNMT.2022.01.37
1600 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1. Tổng quan được việc xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản; quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng ở một số nước trên thế giới và Việt Nam

2. Đánh giá được thành công, bất cập về chủ trương, chính sách và thực tiễn xác định giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, kháng sản; khả năng áp dụng các công cụ đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước và địa chất ở Việt Nam;

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên khoáng sản, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên nước, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng

Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên địa chất, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng ( đối với di sản địa chất, thông tin địa chất)

Nội dung 3: 

1. Báo cáo cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản;

2. Báo cáo cơ sở lý luận về quyền khai thác, sử dụng đối với tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản và kinh nghiệm quốc tế quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản;

3. Báo cáo đề xuất phương pháp xác định giá trị của tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản phù hợp với điều kiện của Việt Nam;

4. Báo cáo cách tiếp cận, phương pháp và quy trình quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản ở Việt Nam;

5. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng;

6. Báo cáo tóm tắt khuyến nghị chính sách: khuyến nghị, đề xuất chỉnh sửa quy định về xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản của Luật tài nguyên nước 2012 và Luật khoáng sản 2010;

7. Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài;

8. Công bố 01 bài báo trong tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

9. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2022
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Lại Văn Mạnh
ThS. Tạ Đức Bình; TS. Mai Thanh Dung; TS. Mai Thế Toản; ThS. NGuyễn Thị Kim Ngân; TS. Nguyễn Hoàng Nam; TS. NGuyễn Anh Trụ; TS. Nguyễn Quốc Định; TS. Thân VĂn Đón; ThS. Phan Mai Linh