Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước. Áp dụng thử nghiệm ở lưu vực sông Ba.

TNMT.2019.02.01
1530 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

- Xác lập được hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước;

- Xây dựng hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước;

- Kiểm kê tài nguyên nước lưu vực sông Ba.

Nội dung 1: Tổng quan nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước;

Nội dung 2: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu chung cho Việt Nam;

Nội dung 3: Xây dựng phương pháp xác định hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước của Việt Nam;

Nội dung 4: Xây dựng nội dung kỹ thuật trong kiểm kê tài nguyên nước;

Nội dung 5: Áp dụng thử nghiệm kiểm kê tài nguyên nước lưu vực sông Ba.

 

1. Hệ thống và phương pháp xác định chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước;

2. Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về kiểm kê TNN;

3. Hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước;

4. Kết quả kiểm kê tài nguyên nước cho lưu vực sông Ba;

5. Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

6) 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.;

6) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/06/2020
30 (tháng)
Viện Khoa học tài nguyên nước
Cấp Bộ
Nguyễn Cao Đơn