Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phù hợp với các quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO)

TNMT.2023.02.34
1650 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1. Xác định được cơ sở khoa học và thực tiễn trong xây dựng bộ chỉ số về độ tin cậy của dự báo khí tượng thủy văn phù hợp với các quy định của WMO.

2. Xây dựng được bộ chỉ số về độ tin cậy đối với nhiệt độ, lượng mưa, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, sóng lớn, nước dâng, hạn hán, xâm nhập mặn, nắng nóng, rét đậm, rét hại

3. Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá dự báo báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phù hợp với các quy định của WMO.

  1. Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn trong xây dựng bộ chỉ số về độ tin cậy của dự báo khí tượng thủy văn phù hợp với các quy định của WMO.
  2. Bộ chỉ số về độ tin cậy đối với nhiệt độ, lượng mưa, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, sóng lớn, nước dâng, hạn hán, xâm nhập mặn, nắng nóng, rét đậm, rét hại.
  3. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phù hợp với các quy định của WMO.
  4. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
  5. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo trong nước.
  6. hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sĩ chuyên ngành khí tượng, thủy văn.
01/01/2023
24 (tháng)