Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy định về công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực Đo đạc bản đồ

TNMT.2020.996.01
2500 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

1. Hoàn thiện Danh mục phương tiện đo trong lĩnh vực đo đạc bản đồ cần kiểm định và hiệu chuẩn;
2. Xây dựng dự thảo các quy định kỹ thuật về công tác kiểm định, hiệu chuẩn cho các máy toàn đạc điện tử, thủy chuẩn, định vị bằng vệ tinh (GNSS);
3. Xây dựng hệ thống kiểm định một số phương tiện đo đạc thông dụng.
 

Nội dung 1: Khảo sát, phân tích, đánh giá các công nghệ về đo đạc bản đồ trên thế giới; hiện trạng đang áp dụng tại Việt Nam hiện nay

Nội dung 2: Khảo sát, phân tích, đánh giá về các quy định và hiện trạng hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đạc hiện nay

Nội dung 3: Nghiên cứu, hoàn thiện Danh mục phương tiện đo trong lĩnh vực đo đạc bản đồ cần kiểm định, hiệu chuẩn

Nội dung 4: Quy định về công tác kiểm định, hiệu chuẩn một số loại phương tiện đo bao gồm máy toàn đạc điện tử, thủy chuẩn, GNSS

Nội dung 5: Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm định phương tiện đo

01/08/2020
30 (tháng)
Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
Cấp Bộ
Bùi Đăng Quang
ThS. Nguyễn Tuấn Anh; ThS. Nghiêm Quốc Dũng; KS. Thái Viết Dũng; ThS. Trần Anh Tuấn; TS. Nguyễn Đình Thuận; PGS.TS Nguyễn Văn Sáng; ThS.Vũ Tiến Quang; ThS. Tống Công Dũng; ThS. Nguyễn Văn Tuấn