Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đảm bảo an ninh lương thực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm giảm diện tích đất ruộng lúa.

TNMT.2003.01.64
0 (triệu đồng)
Đất đai
1. Dự báo được diện tích đất ruộng lúa phải chuyển mục đích sử dụng (chuyển sang đất chuyên dùng, đất đô thị, đất khu dân cư nông thôn) phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 2. Đề xuất đất ruộng lúa tối thiểu phải bảo vệ để đảm bảo an ninh lương thực và diện tích đất ruộng lúa có thể chuyển mục đích sản xuất phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế.
Nội dung 1: Tổng quan về an ninh lương thực. Nội dung 2: Sản xuất lương thực và an ninh lương thực của nước ta. Nội dung 3: Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp nói chung và đất ruộng lúa nói riêng sang mục đích sử dụng khác. Nội dung 4: Chuyển mục đích sử dụng đất ruộng lúa trong phạm vi nông, lâm, ngư nghiệp và vấn đề an ninh lương thực quốc gia.
01/01/2003
12 (tháng)
Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai
Cấp Bộ
TS. Nguyễn Đức Minh