Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển.

ĐTĐL.2021.06
3048 (triệu đồng)
Biển và hải đảo

1. Xây dựng được cơ sở khoa học đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển;

2. Xây dựng được quy định kỹ thuật đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển (nước biển, trầm tích bề mặt đáy biển).

1. Báo cáo cơ sở khoa học đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển. 

2. Dự thảo quy định kỹ thuật đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển (nước biển, trầm tích bề mặt đáy biển).

3. Kết quả đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển tại một vùng thử nghiệm Vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1: 100.000. 4) Báo cáo tổng hợp kết quả.

4. Công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

5. Đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2021
24 (tháng)
Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển
Cấp Bộ
Bùi Chí Tiến