Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất chính sách khuyến khích phát triển các dự án phát điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp điều kiện Việt Nam.

TNMT.2023.01.02
1600 (triệu đồng)
Môi trường

1. Cung cấp cơ sở lý luận về chính sách khuyến khích phát triển các dự án phát điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

2. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách khuyến khích phát triển các dự án phát điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam;

3.Xây dựng được Dự thảo chính sách khuyến khích phát triển các dự án phát điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp điều kiện Việt Nam

1. Báo cáo cơ sở lý luận về chính sách khuyến khích phát triển các dự án phát điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

2. Dự thảo “Chính sách khuyến khích phát triển các dự án phát điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2025-2030”;

3. Báo cáo đánh giá mức độ đáp ứng của bản dự thảo trong điều kiện thực tế tại Việt Nam;

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

5. 02 bài báo khoa học.

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ