Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của hệ sinh thái biển và đất ngập nước.

TNMT.2023.01.05
1700 (triệu đồng)
Môi trường

1. Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của hệ sinh thái biển và đất ngập nước;

2. Đánh giá thực trạng quản lý hệ sinh thái và khả năng áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của hệ sinh thái biển và đất ngập nước;

3. Đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ của hệ sinh thái biển và đất ngập nước  phục vụ mục đích hấp thụ và lưu trữ các-bon phù hợp với điều kiện Việt Nam.

1. Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của hệ sinh thái biển và đất ngập nước;

2. Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý hệ sinh thái và khả năng áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của hệ sinh thái biển và đất ngập nước;

3. Báo cáo đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ của hệ sinh thái biển và đất ngập nước phục vụ mục đích hấp thụ và lưu trữ các-bon phù hợp với điều kiện Việt Nam và Dự thảo thông tư hướng dẫn chi trả dịch vụ của hệ sinh thái biển và đất ngập nước phục vụ mục đích hấp thụ và lưu trữ các-bon

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

5. 01 Bài báo khoa học.

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ