Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ quản lý nhà nước.

TNMT.2022.01.28
1600 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1. Đánh giá được kết quả thực thi pháp luật về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ở Việt Nam;

2. Làm rõ căn cứ khoa học, thực tiễn nhằm xác định các nội dung quản lý nhà nước về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ở Việt Nam;

 3. Đề xuất được nội dung sửa đổi, hoàn thiện đối với các văn bản quy định pháp luật về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan các quy định pháp luật trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của một số nước trên thế giới

Nội dung 2: Nghiên cứu thực trạng thực thi pháp luật trong hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ở Việt Nam hiện nay

Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để xác định yêu cầu quản lý về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Nội dung 4: Nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Nội dung 5: Nghiên cứu đề xuất phân cấp hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ở Việt Nam; điều chỉnh phân cấp trách nhiệm dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong Hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; áp dụng thí điểm thực hiện phân cấp trách nhiệm dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong Hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia

Nội dung 6: Viết báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài

1. Báo cáo đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả thực thi pháp luật về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ở Việt Nam;

2. Báo cáo đánh giá kinh nghiệm quốc tế đối với quy định pháp luật trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo KTTV;

3. Báo cáo luận cứ khoa học, thực tiễn trong việc đề xuất nội dung quản lý nhà nước về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ở Việt Nam

4. Báo cáo đánh giá về việc thí điểm phân cấp dự báo, cảnh báo KTTV trong Hệ thống KTTV quốc gia đối với một loại hình dự báo;

5. Báo cáo về đề xuất nội dung sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy định pháp luật về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Luật KTTV, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ TN&MT, quy định chuyên ngành);

6. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

01/01/2022
24 (tháng)
Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Cấp Bộ
Vũ Đức Long
ThS. Nguyễn Thị Thu Loan;TS. Nguyễn Văn Hiệp; PGS. TS. Mai Văn Khiêm; ThS. Nông Ánh Dương; ThS. Lê Thị Thu Hà; ThS. Nguyễn Thị Thu Trang; ThS. Nguyễn Thanh Tùng; ThS. Lê Văn Đức; ThS. Vũ Ngọc Linh