Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam

TNMT.2024.01.01
1600 (triệu đồng)
Môi trường

1. Làm rõ cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam.

2. Đánh giá được thực trạng thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn.

3. Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn phù hợp điều kiện Việt Nam.

1. Báo cáo cơ sở lý luận về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam.

2. Báo cáo đánh giá thực trạng thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn.

3. Báo cáo đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn phù hợp điều kiện Việt Nam.

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ