Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất quy định pháp luật về sử dụng tiết kiệm, tái sử dụng, tuần hoàn tài nguyên nước

TNMT.2022.01.42
1600 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Đánh giá được thực trạng  sử dụng tiết kiệm, tái sử dụng, tuần hoàn tài nguyên nước.

2. Đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động tái sử dụng, tuần hoàn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Nội dung 1: Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng tiết kiệm, tái sử dụng, tuần hoàn tài nguyên nước trên thế giới và Việt Nam

Nội dung 2: Nghiên cứu xác định các lựa chọn chính sách phù hợp với định hướng sử dụng nước tiết kiệm, tái sử dụng, tuần hoàn nước tại Việt Nam

Nội dung 3: Xây dựng đề xuất các quy định cụ thể phục vụ sửa đổi Luật, hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến sử dụng nước tiết kiệm, tái sử dụng, tuần hoàn nước tại Việt Nam

Nội dung 4: Nghiên cứu đánh giá tác động chính sách đối với các chính sách đề xuất

 

1. Báo cáo đánh giá thực trạng về sử dụng tiết kiệm, tái sử dụng, tuần hoàn tài nguyên nước;

2. Các kiến nghị và giải pháp thúc đâyr hoạt động tái sử dụng, tuần hoàn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả;

3. Báo cáo đánh giá tác động chính sách cho các chính sách đề xuất;

4. Công bố 01 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước;

5. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2022
24 (tháng)
Viện Khoa học tài nguyên nước
Cấp Bộ
Nguyễn Bảo Hoàng, TS. TRần VĂn Trà, Đỗ Thị Ngọc Bích, Võ Hà Dương, KS. Nguyễn Hoàng Bách, Phạm Lan Anh, Hoàng Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Hiền, Đặng Thị Thu Trang