Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng tài nguyên đất và phục hồi đất bị thoái hóa

TNMT.2021.01.13
1550 (triệu đồng)
Đất đai

1. Hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác hoạch định chính sách về quản lý, bảo vệ và cải tạo chất lượng tài nguyên đất.
2. Đề xuất các tiêu chí xác định khu vực đất cần bảo vệ và phục hồi đất bị thoái hóa.
3. Đề xuất bổ sung các quy định pháp luật về trách nhiệm quản lý chất lượng đất của các cơ quan quản lý nhà nước, về quyền và nghĩa vụ của đối tượng sử dụng đất trong việc bảo vệ và phục hồi đất bị thoái hóa.

Nội dung 1:  Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động quản lý chất lượng tài nguyên đất và phục hồi đất bị thoái hóa
Nội dung 2:  Nghiên cứu thực trạng quản lý chất lượng tài nguyên đất và phục hồi đất bị thoái hóa ở Việt Nam
Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế, công cụ và quy trình quản lý chất lượng tài nguyên đất, phục hồi đất bị thoái hóa
Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện quy định quản lý chất lượng tài nguyên đất và phục hồi đất bị thoái hóa trong Luật Đất đai

1. Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn của các hoạt động bảo vệ, cải tạo chất lượng đất và phục hồi đất bị thoái hóa trên thế giới;
2. Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý chất lượng tài nguyên đất và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất bị thoái hóa ở Việt Nam;
3. Bộ tiêu chí xác định các khu vực đất cần bảo vệ, đất thoái hóa cần phục hồi và đề xuất quy trình thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất thoái hóa;
4. Báo cáo đề xuất bổ sung các quy định pháp luật nhằm sửa đổi Luật đất đai năm 2013 về trách nhiệm quản lý chất lượng đất của các cơ quan quản lý nhà nước, về quyền và nghĩa vụ của đối tượng sử dụng đất trong việc bảo vệ và phục hồi đất bị thoái hóa;
5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đề tài;
6. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

01/07/2021
15 (tháng)
Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai