Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất hoàn thiện quy định về phân loại đất và chế độ quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng nhằm phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2013

TNMT.2021.01.07
1300 (triệu đồng)
Đất đai

1. Xác định cơ sở khoa học của việc phân loại đất phục vụ cho việc quản lý và sử dụng đất phù hợp trong giai đoạn hiện nay;
2. Đề xuất hoàn thiện hệ thống phân loại đất và những quy định chung về chế độ quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.
 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan cơ sở khoa học về phân loại đất phục vụ quản lý và sử dụng đất, kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam.
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng các loại đất theo hệ thống phân loại đất hiện hành và thực trạng quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng.
Nội dung 3: Đề xuất hoàn thiện quy định về hệ thống phân loại đất phục vụ sửa đổi pháp luật đất đai.
Nội dung 4:  Đề xuất quy định về chế độ quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng phục vụ sửa đổi pháp luật đất đai

Tổng quan cơ sở khoa học về phân loại đất phục vụ quản lý và sử dụng đất đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam;
Đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng các loại đất theo hệ thống phân loại đất hiện hành và thực trạng quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng;
Đề xuất hoàn thiện hệ thống phân loại đất phục vụ sửa đổi pháp luật đất đai;
Đề xuất hoàn thiện quy định về chế độ quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng phục vụ sửa đổi pháp luật đất đai.
Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài.
Bài báo đăng trên tạp chí trong nước.

01/07/2021
13 (tháng)
Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Hoàng Thị Vân Anh