Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam

TNMT.2020.04.12
1610 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam
2. Xây dựng được trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam.
3. Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường dựa trên Luật bảo vệ môi trường sửa đổi

Nội dung 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về bồi thường thiệt hại và trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường

Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam

Nội dung 3: Đề xuất trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt về môi trường dựa trên Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi

Nội dung 4: Áp dụng thử nghiệm trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường trên một vụ việc cụ thể

Nội dung 5: Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường dựa trên Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi

1. Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về trình tự, thủ tục yêu cầu  bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam.

2. Báo cáo xây dựng và áp dụng thử nghiệm trình tự, thủ tục yêu cầu  bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam.

3. Dự thảo văn bản quy định chi tiết trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường dựa trên Luật bảo vệ môi trường sửa đổi 2020.

4. Báo cáo tổng hợp. 

5. 01 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

01/10/2020
24 (tháng)
Cấp Bộ
Nguyễn Hoàng Mai
ThS. Hoàng Bích Hồng; ThS. Nguyễn Quang Hồng; ThS. Hoàng Minh Sơn; ThS. Nguyễn Hồng Hạnh; ThS. Dương Xuân Điệp; CN. Nguyễn Mạnh Đồng; ThS. Khuất Thị Thu Hạnh; ThS. Hoàng Thị Lan Phương; ThS. Phạm Thị Minh