Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam

TNMT.2020.04.04
1863 (triệu đồng)
Môi trường

1.  Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).
2. Đánh giá được thực trạng áp dụng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH ở Việt Nam;
3. Đề xuất được phương pháp và cơ cấu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH phù hợp với Việt Nam.
 

Nội dung 1: Tổng quan về giá dịch vụ công đối với thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng xây dựng và triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH ở Việt Nam
Nội dung số 3: Xây dựng quy trình, phương pháp và cơ cấu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH ở Việt Nam

Nội dung 4: Áp dụng thí điểm xác định giá dịch vụ xử lý CTRSH tại 01 doanh nghiệp xử lý CTRSH trên địa bàn 01 tỉnh miền Bắc

Nội dung 5: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

2. Đề xuất phương pháp và khung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

3. 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành;

4. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/10/2020
24 (tháng)
Viện Khoa học môi trường
Cấp Bộ
Hàn Trần Việt
CN. Lê Thị Phượng; TS. Bùi Hoài Nam; Ths. Trần Bích Hồng; Ths. Mai Thị Thu Huệ; PGS.TS Đinh Đức Trường; TS. Đào Văn Hiền; Ths. Đỗ Tiến Đoàn; Ths. Lê Minh Ngọc; CN. Nguyễn Hương Giang