Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường.

TNMT.2020.10.04
1400 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo

1. Đề xuất được khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Dự thảo được Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. Báo cáo nghiên cứu cơ sở lý luận về nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm;

2. Báo cáo đánh giá về hệ thống chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Bộ tài liệu bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

5. Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu; 6. Bài báo về kết quả nghiên cứu: 02 bài, trong đó có 01 bài báo được đăng trên báo/tạp chí chuyên ngành tài nguyên và môi trường

20/07/2020
18 (tháng)
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Bùi Thị Hằng