Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật viễn thám

TNMT.2023.01.09
0 (triệu đồng)
Viễn thám

- Đánh giá và định hướng được chính sách pháp luật về không gian vũ trụ, tần số; hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám, cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám tại Việt Nam. - Đề xuất được dự thảo Luật viễn thám phục vụ quản lý hoạt động viễn thám của Việt Nam.

- Báo cáo đánh giá chính sách về không gian vũ trụ, tần số; hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám, cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám tại Việt Nam và trên thế giới; - Báo cáo đánh giá xu hướng sử dụng, phát triển không gian vũ trụ, tần số; hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám, cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám trên thế giới. - Báo cáo đánh giá thực trạng không gian vũ trụ, tần số; hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý tại Việt Nam. - Danh mục các TCVN, QCVN lĩnh vực viễn thám nhằm đảm bảo việc hội nhập quốc tế về viễn thám. - Báo cáo định hướng quản lý không gian vũ trụ, tần số; hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám, cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám tại Việt Nam phục vụ hội nhập quốc tế. - Dự thảo Luật viễn thám. - Báo cáo tổng kết. - 02 Bài báo khoa học.

01/01/2023
0 (tháng)
Cấp Bộ