Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác định các nội dung cơ bản phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040

TNMT.2020.04.09
1740 (triệu đồng)
Môi trường

Đánh giá được kết quả thực hiện Chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xác định được các nội dung cơ bản phục vụ xây dựng Chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040

Nội dung 1: Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2013 phê duyệt Chiếc lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các nội dung trọng tâm của Chiến lược

01/01/2021
24 (tháng)
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
Cấp Bộ
Trần Trọng Anh Tuấn
ThS. Tạ Thị Kiều Anh; TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn; TS. Phạm Anh Cường; CN. Nguyễn Ngọc Linh; TS. Trần Ngọc Cường; ThS. Đặng Thùy Vân; PGS.TS Hồ Thanh Hải; PGS.TS Nguyễn Thế Chinh