Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác lập mô hình quản trị tài nguyên thông minh, phát triển tài nguyên nước phù hợp với điều kiện ở Việt Nam

TNMT.2022.01.41
1555 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Xác lập được mô hình quản trị tài nguyên nước thông minh, phát triển tài nguyên nước trên lưu vực sông lớn ở Việt Nam.
2. Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp quản trị và phát triển tài nguyên nước

1. Mô hình quản trị tài nguyên nước thông minh, phát triển tài nguyên nước trên lưu vực sông lớn ở Việt Nam;
2. Báo cáo mô hình phát triển tài nguyên nước theo phục vụ đa mục tiêu, gắn kết quy hoạch tài nguyên nước với phát triển bền vững, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
3. Kết quả áp dụng thí điểm mô hình quản trị nước thông minh lưu vực sông lớn ở Việt Nam;
4. Các cơ chế, chính sách, giải pháp quản trị và phát triển tài nguyên nước;
5. Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp về kết quả nghiên cứu;

6. Công bố 01 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước;
7. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/02/2022
24 (tháng)
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia
Cấp Bộ