Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Bộ tiêu chí chuyển đổi linh hoạt đất trồng lúa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

TNMT.2023.01.01
1563 (triệu đồng)
Đất đai
01/01/2023
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ