Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy định về hệ thống hóa và số hóa thông tin, tích hợp thông tin nhằm quản lý dữ liệu nghành tài nguyên và môi trường trên Hệ tri thức Việt số hóa

TNMT.2020.667.01
1800 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin

1. Xây dựng được quy định về hệ thống hóa và số hóa thông tin ngành TN&MT phục vụ Hệ tri thức Việt số hóa.

2. Đề xuất được các giải pháp tích hợp dữ liệu ngành TN&MT lên Hệ tri thức Việt số hóa.

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về Kho dữ liệu mở và Hệ tri thức Việt số hoá

Công việc 1: Nghiên cứu tổng quan về Kho dữ liệu

Công việc 2: Nghiên cứu tổng quan về Dữ liệu mở

Công việc 3: Nghiên cứu tổng quan về tri thức Việt

Công việc 4: Nghiên cứu tổng quan về Hệ tri thức Việt số hóa

Công việc 5: Nghiên cứu kinh nghiệm của các bộ, ngành trong việc xây dựng dữ liệu mở và đưa thông tin lên Hệ tri thức Việt số hóa

Nội dung 2: Tổng hợp, đánh giá thông tin, dữ liệu TN&MT sẵn sàng xây dựng dữ liệu mở và tích hợp lên Hệ tri thức Việt số hóa

Công việc 6: Đánh giá hiện trạng cập nhật, lưu trữ thông tin, dữ liệu của các lĩnh vực thuộc Bộ TN&MT

Công việc 7: Phân tích, đánh giá nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu ngành TN&MT trên Hệ tri thức Việt số hóa

Công việc 8: Tổng hợp, phân tích đánh giá mức độ sẵn sàng về dữ liệu mở của Bộ TN&MT

Nội dung 3: Nghiên cứu, xây dựng kiến trúc kho dữ liệu mở ngành TN&MT

Công việc 9: Nghiên cứu xây dựng kiến trúc kho dữ liệu mở ngành TN&MT

Nội dung 4: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tích hợp thông tin, dữ liệu mở ngành TN&MT lên Hệ tri thức Việt số hóa

Công việc 10: Nghiên cứu, đánh giá đánh giá các giải pháp tích hợp, trao đổi thông tin, dữ liệu

Công việc 11: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tích hợp thông tin, dữ liệu mở ngành TN&MT lên Hệ tri thức Việt số hóa

Nội dung 5: Nghiên cứu, đề xuất các quy định về hệ thống hoá và số hóa thông tin, dữ liệu TN&MT phục vụ xây dựng và quản lý kho dữ liệu mở ngành TN&MT

Công việc 12: Nghiên cứu, đề xuất các quy định về hệ thống hóa thông tin, dữ liệu

Công việc 13: Nghiên cứu, đề xuất các quy định về số hóa thông tin, dữ liệu

Nội dung 6: Tổng hợp, xây dựng dự thảo quy định cập thông tin, dữ liệu ngành TN&MT công bố Hệ tri thức Việt số hóa

Công việc 14: Tổng hợp, xây dựng dự thảo quy định cập thông tin, dữ liệu ngành TN&MT công bố Hệ tri thức Việt số hóa

1. Danh mục dữ liệu ngành TN&MT công bố trên Hệ tri thức Việt số hóa

2. Báo cáo đặc tả kiến trúc kho dữ liệu mở ngành TN&MT

3. Dự thảo quy định về cập nhật thông tin, dữ liệu  TN&MT công bố trên Hệ tri thức Việt số hóa

4. Báo cáo giải pháp tích hợp thông tin, dữ liệu mở ngành TN&MT trên Hệ tri thức Việt số hóa

5. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt

6. Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

07/01/2020
18 (tháng)
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Cấp Bộ
Đặng Thị Thu Trang
ThS. Đặng Thị Thu Trang ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc ThS. Trương Thị Hoà ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh KS. Phạm Thị Phương ThS. Trần Huy Cường KS. Nguyễn Hải Hưng CN. Phùng Ngọc Hưng ThS. Nguyễn Thị Huế KS. Nguyễn Minh Tuấn