Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất dạng điện tử

TNMT.2024.04.03
1600 (triệu đồng)
Đất đai

1. Luận giải được cơ sở pháp lý và thực tiễn của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất dạng điện tử.

2. Đề xuất được giải pháp triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất dạng điện tử

3. Đề xuất được một số điều chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật để ứng dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất dạng điện tử trong các hoạt động kinh tế - xã hội.

1. Báo cáo đề xuất quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất dạng điện tử.

2. Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất dạng điện tử.

3. Báo cáo kiến nghị điều chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật và lộ trình để ứng dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất dạng điện tử trong các hoạt động kinh tế - xã hội;

4. Giải pháp kỹ thuật và phần mềm thử nghiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất dạng điện tử.

5. Báo cáo kết quả thử nghiệm chuyển đổi từ Giấy chứng nhận dạng giấy sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất dạng điện tử; áp dụng để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

6. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc báo cáo trong kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ