Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu công nghệ LORA để thiết kế xây dựng mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn cho khu vực Tây nguyên

TNMT.2022.04.12
0 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Xây dựng giải pháp công nghệ LORA xây dựng mạng lưới quan trắc khí tượng thuỷ văn phục vụ tác nghiệp dự báo khí tượng thủy văn;
2. Thử nghiệm thành công hệ thống công nghệ LORA xây dựng mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) mạng lưới quan trắc KTTV cho khu vực Tây nguyên
 

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh đề cương

Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về công nghệ Lora ứng dụng trong truyền dẫn số liệu

Nội dung 3: Nghiên cứu công nghệ và thiết kế giải pháp mạng truyền dẫn số liệu khí tượng thuye văn

Nội dung 4: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô đun mạch giải pháp truyền dữ liệu từ các trạm đo

Nội dung 5: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Modem LPWAN tại các trạm đo

Nội dung 6: Xây dựng phần mềm Giám sát và hiển thị số liệu trên nền GIS

Nội dung 7: Thử nghiệm công nghệ LORA xây dựng mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) ở các trạm đo đạc quan trắc tự động được triển khai ở Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Nguyên

1. Báo cáo giải pháp công nghệ LORA để thiết kế xây dựng mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn.
2. Hệ thống thử nghiệm công nghệ LORA xây dựng mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) ở 40 trạm đo đạc quan trắc tự động được triển khai ở Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên.
3. Báo cáo kết quả thử nghiệm.
4. Dự thảo báo cáo tập huấn triển khai thực hiện giải pháp công nghệ LORA xây dựng mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn.
5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.
6. Sản phẩm công bố: 02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.
7. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 01 Thạc sĩ.
 

01/01/2022
24 (tháng)
Đài Khí tượng cao không
Cấp Bộ
Vũ Văn Sáng
Bùi Thị Hồng Trang, Hoàng Minh Toán, Nguyễn Xuân Tuấn, PGS.TS Phạm Hồng Quang, TS. Phạm Hồng Công; Nguyễn Kim Hoàng; Đỗ Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Hữu Tài