Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu công nghệ mới chuyển hóa rác thải nhựa kết hợp với phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất than hoạt tính

TNMT.2024.05.01
1800 (triệu đồng)
Môi trường

1. Chuyển hóa được rác thải nhựa (loại không tái chế) kết hợp với phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất than hoạt tính có khả năng hấp phụ, ứng dụng trong xử lý ô  nhiễm môi trường.
2. Đánh giá được hiệu quả kinh tế của than hoạt tính sản xuất được

1. 05 kg than hoạt tính sản xuất từ rác thải nhựa kết hợp với phụ phẩm nông nghiệp (diện tích bề mặt riêng ≥ 400 m2/g);
2. Quy trình công nghệ mới chuyển hóa rác thải nhựa kết hợp phụ phẩm nông nghiệp thành than hoạt tính;
3. Báo cáo đánh giá khả năng ứng dụng và hiệu quả của than hoạt tính trong xử lý ô nhiễm môi trường;
4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;
5. 01 bài báo khoa học quốc tế đăng trên tạp chí Scopus và 01 bài báo trong nước;
6. Tham gia đào tạo 01 Thạc sĩ
 

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ