Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái đất ngập nước ven biển vườn quốc gia Côn Đảo, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững

TNMT.2021.562.07
2486 (triệu đồng)
Khoa học sự sống

1. Đánh giá tổng thể tài nguyên và dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển vườn  quốc gia (VQG) Côn Đảo;

2. Đánh giá sức chịu tải của các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển VQG Côn Đảo cho hoạt động du lịch;

3. Đề xuất giải pháp và quy định nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước ven biển và phát triển du lịch bền vững tại VQG Côn Đảo.

1. Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất giải pháp và quy định bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước ven biển VQG Côn Đảo;

2. Báo cáo đánh giá tổng thể tài nguyên và dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển VQG Côn Đảo;

3. Báo cáo đánh giá sức chịu tải của hệ sinh thái đất ngập nước ven biển VQG Côn Đảo cho hoạt động du lịch;

4. Bản đồ dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển VQG Côn Đảo;

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

6. Bài báo khoa học: 02 bài báo;

7. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2021
24 (tháng)
Đại học QG Hà Nội
Cấp Bộ
Nguyễn Thị Hà Thành