Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên tái tạo và lựa chọn công nghệ hợp lý, áp dụng hiệu quả đối với loại tài nguyên cụ thể ở Việt Nam

TNMT.2023.05.02
1800 (triệu đồng)
Môi trường

1. Đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên tái tạo và ý nghĩa sử dụng, phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam;

2. Đánh giá các công nghệ trên thế giới đã sử dụng hiệu quả trong khai thác tài nguyên tái tạo;

3. Xây dựng danh mục các công nghệ khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên tái tạo ở Việt Nam. Đề xuất quy trình thử nghiệm công nghệ;

4. Đề xuất các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ.

1. Danh mục công nghệ khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên tái tạo ở Việt Nam;

2. Mô hình công nghệ và Quy trình thử nghiệm;

3. Báo cáo đề xuất các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ;

4. 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ